Náskok vďaka logistike Šikotrans kamion

Obchodné podmienky pre dopravcov

Dopravcovia, ktorí chcú realizovať prepravy zadané našou firmou musia spĺňať kritériá stanovené nami, čím sa snažíme o to, aby bol tovar prepravený kvalitne a rýchlo. Po prijatí našej objednávky žiadame dopravcu o dôsledné prečítanie a následné potvrdenie objednávky, čím sa zaväzuje dodržať naše podmienky, ktoré sú vo všeobecnosti tieto:

 • Za poistenie prepravovanej zásielky v zmysle CMR zodpovedá dopravca.
 • Dopravca berie na vedomie, že bez písomného súhlasu prepravcu nebude vykonávať žiadne doplňovanie /dokladanie/ prepravovaného tovaru nad rámec dohodnutý v prepravnej zmluve. Písomný súhlas je i súhlas vyjadrený prostredníctvom faxu alebo e-mailu.
 • Cena, ktorá je uvedená v tejto prepravnej zmluve je kompletná a zahŕňa všetky poplatky napr. i za čakanie pri nakládke a vykládke do 24 hod., a pod.
 • Dopravca sa zaväzuje, že v prípade prekážky, ktorá vznikne na jeho strane a napr. problémy s pristavením vozidla na nakládku v dohodnutom čase, vyrieši ich tak, že zabezpečí na vlastné náklady náhradné vozidlo. Ak dopravca túto povinnosť nesplní, má prepravca právo na zaplatenie zo strany dopravcu zmluvnej pokuty vo výške 331.93,- EUR za každý takýto prípad. Zaplatením zmluvnej pokuty nie sú dotknuté nároky prepravcu na úhradu vzniknutej škody z tohto titulu.
 • Účastníci sa dohodli, že dopravca nebude priamo nadväzovať s adresátmi zásielky svoje obchodné kontakty, ani nebude propagovať iného prepravcu. V prípade ak prepravca zistí porušenie tejto povinnosti zo strany dopravcu, prípadne jeho vodičov, zaplatí dopravca za každý zistený prípad prepravcovi zmluvnú pokutu vo výške 1.660,- EUR.
 • Ak prepravca poruší hociktorú dohodu uvedenú v prepravnej zmluve alebo v týchto podmienkach, zaväzuje sa zaplatiť prepravcovi všetky náklady, poplatky a škody, ktoré vzniknú v príčinnej súvislosti s nedodržaním, alebo porušením uvedených dohôd.
 • Dopravca sa zaväzuje, že bude okamžite informovať prepravcu o všetkých problémoch, ktoré mu s dohodnutou prepravou nastanú napr. oneskorenie nakládky, nestihnutie termínu vykládky a pod. Dopravca zabezpečí, aby vodiči mali vždy k dispozícii mobilný telefón s aktívnym roamingom.
 • Každé zdržanie zásielky, ktoré bráni včasnému naloženiu, či vyloženiu je dopravca povinný oznámiť bezodkladne na č. +421 915 764 902.
 • Dopravca sa zaväzuje informovať každé ráno v čase od 8:00 hod. do 8:30 hod. a každé poobedie v čase od 15:00 hod. do 15:30 hod. polohu vozidla so zásielkou.
 • Dopravca resp. jeho vodič zodpovedá za zabezpečenie tovaru pri nakládke tak, aby počas prepravy neprišlo k jeho poškodeniu. Vodič je povinný skontrolovať počet prepravovaných jednotiek tovaru. V prípade, ak tovar bude poškodený počas prepravy, alebo bude chýbať počet prepravovaných jednotiek, takto vzniknutú škodu bude v plnej výške platiť dopravca prepravcovi v lehote do 10 dní od doručenia vyúčtovania škody dopravcovi.
 • Preukázateľné škody a dohodnuté zmluvné pokuty môže prepravca odrátať pri úhrade z dohodnutej ceny za prepravu.
 • Zmeny a doplnky k prepravnej zmluve je možné robiť iba písomnou formou ako očíslovaný doplnok, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia účastníkov.
 • Žiadame o spätné potvrdenie tejto prepravnej zmluvy a týchto podmienok na faxové číslo +421 34 6941439.
 • V prípade, ak do 60 min. neobdržíme od dopravcu pripomienky k tejto zmluve, považujeme, že súhlasí so všetkými skutočnosťami uvedenými v tejto zmluve a zmluvu považujeme za platne uzatvorenú vrátane týchto podmienok.
 • Účastníci sa dohodli, že dopravca bude fakturovať prepravu do 7 dní od jej realizácie. Splatnosť faktúry je 60 dní po obdržaní Vašej faktúry spolu s originálom CMR a s udaním č. prepravnej zmluvy.
 • CMR-ka musí obsahovať pečiatku a podpis príjemcu, v prípade, že pečiatkou CMR-ka opatrená byť nemôže, musí byť CMR-ka potvrdená podpisom, zreteľným menom a priezviskom preberajúceho a číslom identifikačného preukazu.
 • Nedodržaním lehoty fakturovania prepravy má prepravca právo na krátenie úhrady dohodnutej ceny za prepravu až do výšky 20%.